FAQs Complain Problems

नागरिक वडापत्र

व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धि नागरिक बडापत्र

व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धि नागरिक बडापत्र निम्नानुसार रहेको छ।

यस बडापत्रमा:-

घटना दर्ताको निम्न विवरण सच्याउन आवस्यक पर्ने कागजातहरु सम्बन्धमा

1.जन्मदर्ता संसोधन:-

  • जन्म मिति सच्याउनको लागि
  • जन्म दर्तामा नाम संसोधनको गर्न लागि
  • जन्म स्थान सच्याउनको लागि