FAQs Complain Problems

घटना दर्ता

बसाई सराइ दर्ता प्रमाण पत्रको ढांचा

बसाई सराइ दर्ता प्रमाण पत्रको ढांचा निम्नानुसार रहेको छ।
बिस्तृत रुपमा जानकारी पुन को लागि तल रहेको पी.डी.एफ. फाइल download  गरेर हेर्न सक्नु हुन्छ।