प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको न्युनतम रोजगारीमा संलग्न हुनको लागि निबेदन दिने बारेको सूचना

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको न्युनतम रोजगारीमा संलग्न हुनको लागि निबेदन दिने बारेको सूचना।

पुरा निबेदन को लागि website को नमुना फारममा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ ।

दस्तावेज: 

Pages