FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
खनियाबास गाउँपालिकाको बिध्यालय संचालन तथा ब्यबस्थापन कार्यविधि ७६/७७ 01/13/2020 - 14:55 PDF icon education bidhan j[6620].pdf
जन्म मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) (दोस्रो संसोधन) नियमावली , २०७५ ७५/७६ 05/08/2019 - 13:11 PDF icon जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यिक्तगत घटना दर्ता गर्ने दोस्रो संशोधन नियमावली.pdf
खनियाबास गाउँपालिका सहकारी ऐन, २०७५ ७५/७६ 03/15/2019 - 12:19 PDF icon सहकारी ऐन 2075.pdf
स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी नमूना कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 03/15/2019 - 12:14 PDF icon स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी नमूना कार्यविधि, २०७५
स्थानिय उर्जा विकास सम्वन्धी निर्देशिका ७५/७६ 03/15/2019 - 12:13 PDF icon स्थानिय उर्जा विकास सम्वन्धी निर्द्शिका.pdf
व्याक हो लोडर सञ्चालन कार्यविधी ७५/७६ 03/15/2019 - 12:12 PDF icon व्याक हो लोडर सञ्चालन कार्यविधी.pdf
विपद-व्यवस्थापन कार्यविधि, खनियाबास गाँउपालिका ७५/७६ 03/15/2019 - 12:12 PDF icon विपद-व्यवस्थापन कार्यविधि, खनियाबास गाँउपालिका.pdf
बैठक संचालन कार्यविधि ७४/७५ 03/15/2019 - 12:11 PDF icon बैठक संचालन कार्यविधि.pdf
निर्णय प्रमाणीकरण कार्यविधी, २०७४ ७४/७५ 03/15/2019 - 12:10 PDF icon निर्णय प्रमाणीकरण कार्यविधी.pdf
जलश्रोत उपयोग कार्यविधी ७५/७६ 03/15/2019 - 12:10 PDF icon जलश्रोत उपयोग कार्यविधी.pdf

Pages