FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

एम.आइ.एस. अपरेटर तथा फिल्ड सहायक पदको लागि सूचना! सूचना!! सूचना!!!

एम.आइ.एस. अपरेटर तथा फिल्ड सहायक पदको लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पंजीकरण बिभाग द्वारा संचालन हुने सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणाली सुद्रीढीकरण आयोजना कार्यन्वोयन गर्न प्रतेक स्थानीय तह मा खाताना लागिएको सम्बन्धि सूचना प्रकाशित गरिएको छ।