FAQs Complain Problems

व्याक हो लोडर सञ्चालन कार्यविधी

यस डकुमेन्टमा ब्याक हो लोडर संचालन कर्यबीधि, २०७४ रहेको छ।
यस डकुमेन्टमा निम्न बिषयसुची रहेको छ।

बिषय-सुची:-

 • संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ
 • डकुमेन्ट मा रहेका शब्दहरुको परिभाषा (प्रसङ्गबस अर्को अर्थ नलागेमा)
 • मेसिन संचालन सम्बन्धमा
 • भाडामा दिने सम्बन्धमा
 • ब्याक हो लोडर संचालन तथा ब्यबस्थापन समिति सम्बन्धमा
 • ब्याक हो लोडर संचालन समितिको काम, कर्तब्य र अधिकार
 • भाडादर निर्धारण सम्बन्धमा
 • मर्मत सम्भारको सन्दर्भमा
 • अपरेटर तथा सुपरभाइजर नियुक्ति सम्बन्धमा
 • तलब भत्ता सम्बन्धमा
 • निर्माण कार्य सम्बन्धमा
 • भुक्तानी सम्बन्धमा
 • बाधा अड्काउ फुकाउने
 • परिमार्जन तथा संसोधन

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: